పూర్వకాలం నాటి ముద్రలు—అవేంటి?

0
6
పూర్వకాలం నాటి ముద్రలు—అవేంటి?

 

 సాధారణంగా బంకమట్టి మీద లేదా మైనం మీద ముద్ర వేయడానికి ఉపయోగించే చిన్న పరికరాలే ముద్రలు. వాటిమీద అక్షరాలు లేదా చిత్రాలు చెక్కివుంటాయి. ముద్రలు రకరకాల ఆకారాల్లో అంటే శంకువు, చతురస్రం, స్థూపం, జంతువు తల వంటి ఆకారాల్లో ఉండేవి. యాజమాన్య హక్కును తెలపడానికి లేదా ఒక దస్తావేజును అధికారికం చేయడానికి, అలాగే సంచుల్ని, తలుపుల్ని, సమాధి ద్వారాల్ని ఎవరూ తెరవకుండా ఉంచడానికి ముద్రలు వేసేవాళ్లు.