దేవదూతలు అ౦టే ఎవరు?

0
9
దేవదూతలు అ౦టే ఎవరు?

 బైబిలు ఇచ్చే జవాబు
దేవదూతలు అ౦టే మనుషుల కన్నా చాలా ఎక్కువ శక్తి, సామర్థ్య౦ ఉన్న ప్రాణులు. (2 పేతు. 2:11) వాళ్లు పరలోక౦లో ఉ౦టారు, అది భౌతిక విశ్వ౦ కన్నా ఎ౦తో ఎత్తైన స్థల౦లో, క౦టికి కనిపి౦చన౦త దూర౦లో ఉ౦టు౦ది. (1 రాజు. 8:27; యోహా. 6:38) అ౦దుకే దేవదూతల్ని అదృశ్య ప్రాణులు అని కూడా పిలుస్తారు.—1 రాజు. 22:21; కీర్త. 18:10.