ధన్వంతరీ మహా మంత్రం……

0
8
ధన్వంతరీ మహా మంత్రం……

ఈ స్తోత్రము ప్రతి రోజు చదివిన ఎడల సర్వ రోగములు నశించి ఆయురారోగ్యములు కలుగగలవు. ఎవరికైనా అనారోగ్యము లేక దీర్ఘకాలిక రోగములు వున్న ఎడల ఆ రోగగ్రస్తులు కానీ లేక వారి సంబందీకులు కానీ ఈ మంత్రము పఠించిన ఎడల ఆ రోగము ఉపశమించును. ఓం నమో భగవతే మహా సుదర్శన వాసుదేవాయ ధన్వంతరయే అమృత కలశ హస్తాయ సర్వభయ వినాశాయ సర్వరోగ నివారణాయ త్రైలోక్య పతయే త్రైలోక్య విధాత్రే, శ్రీ మహావిష్ణు స్వరూప శ్రీ ధన్వంత్రి స్వరూప శ్రీ శ్రీ ఔషధ చక్ర నారాయణ స్వాహ ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ధన్వంతరయే అమృతకలశ హస్తాయ సర్వ భయ వినాశాయ త్రైలోక్య నాథాయ శ్రీ మహా విష్ణవే నమః……    

                                                                                                                   డెస్క్: దుర్గ