నేటి మంచిమాట.

0
5
నేటి మంచిమాట.

జీవితంలో పది మందిని బాధపెట్టి ఎదగడం గొప్పకాదు. పదిమంది బాధను తీర్చి ఎదగడమే గొప్ప.

                                                                                               డెస్క్: దుర్గ