మంచిమాట….

0
4
మంచిమాట….

మానవుడు ద్వేషంతో ధనవంతుడు కాలేడు. కోపంతో గుణవంతుడు కాలేడు. కాని మంచితనంతో మాత్రం మాధవుడు కాగలడు.