హెల్త్ టిప్స్

0
13
:తేనె టీగలు కుట్టినప్పుడు వాటి చికత్సకు బిళ్ళ గన్నేరు ఆకుల రసం పై పుతగా రాస్తే  చాలా బాగా పనిచేస్తుంది . డెస్క్ :సుధ
తేనె టీగలు కుట్టినప్పుడు వాటి చికత్సకు బిళ్ళ గన్నేరు ఆకుల రసం పై పుతగా రాస్తే  చాలా బాగా పనిచేస్తుంది
. డెస్క్ :సుధ