శనీశ్వరుడు ……

0
8
శనీశ్వరుడు ……

శని-శని-శని-శని అని పిలువకూడదు. శనీశ్వరుడు అనే పిలవాలి-ఎందుకు? శనీశ్వరుడి ప్రభావం వద్దే వద్దు అనుకునే వారే అధికంగా ఉంటారు. ఏలినాటి శని, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని అనే ఈ పేర్లు వింటేనే చాలామంది వణికి పోతారు. కానీ శనీశ్వరుడు ఇచ్చే విశేషాలను గురించి తెలుసుకుంటే..శనిప్రభావంతో  ఏర్పడే నష్టాలను చూసి జడుసుకోం. శనీశ్వరుడిని  ఆరాధిస్తాం. అదెలాగంటే? “నీలాంజన సమాభాసం  రవిపుత్రం యమాగ్రజం ఛాయా మార్తాండ సంభూతం తం నమ్మామి శనైశ్చరం” అంటారు. నీలమ్జం-అంటే నలటిఉ కాటుక రూపంలో ఉండే వడని, రవిపుత్రం అంటే…సూర్యుని పుత్రుడని, యమాగ్రజం-అంటీఅ యమునికి సోదరడని, ఛాయా మార్తాండ సంభూతం-ఛాయాదేవికి మార్తాండుడికి అంటే సూర్యునికి జన్మించిన వాడైన శనికి నమస్కరిస్తున్నానని అర్ధం. ఈ శ్లోకాన్ని స్మరిస్తే శనీశ్వరుడు మిమ్మల్ని అనుగ్రహిస్తాడు. ఈశ్వర శబ్ధం ఎక్కడైతే ఎక్కువగా ఉందో అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉంటుంది. శివుడిని ఈశ్వరుడు అంటాం. మహేశ్వరుడు అని కూడా అంటాం. అలాగే వేంకటేశ్వర స్వామి వారి  పేరులో కూడ వెంకట ఈశ్వరుడు అని వుంది. ఈశ్వర శభ్దం ఉండబట్టే వెంకన్న కలియుగ దైవంగా మారాడు. కోరిన కోరికలు నెరవేరుస్తున్నాడు.

                                                                                                     డెస్క్:దుర్గ