శ్లోకం …

0
9
శ్లోకం …
బుద్దిర్బలం యశో ధైర్యం నిర్భయత్వమరోగతః!
అజాడ్యం వాక్పటుత్వంచ హనుమత్స్మరణాత్ భవేత్!! 
హనుమంతుడి స్మరణచేత బుద్ధి, బలం, యశస్సు, (కీర్తి), దైర్యం, నిర్భయత్వం, (భయం  లేకపోవడం), వాక్‌పటుత్వం కలుగుతాయి. సమస్తరోగాలు తొలగిపోతాయి. జడత్వం నాశనమవుతుంది.
                                                                                                             డెస్క్:దుర్గ